کانسیلر چه کاربردی دارد و چطور باید از آن استفاده کرد؟