parallax background


تماس با کالیستا

آدرس دفتر مرکزی:
تهران - جردن - خیابان سایه
پلاک ۶۸ - شرکت آریان کیمیا تک

تلفن دفتر مرکزی:
۰۲۱۲۳۵۷۶۰۰۰ داخلی ۵

ارتباط با واحد صادرات:
دفتر تهران: ۰۲۱۲۳۵۷۶۳۸۸
حوزه عراق: ۰۰۹۶۴۷۷۱۸۸۳۰۰۲۵