برنامه جادویی رژیم غذایی و ورزش، خانه نشینی و هجوم خوراکی‌ها