4 ویژگی اصلی بهترین کانسیلر و نحوه درست استفاده از آن